Παροχές

Δωρεάν η τάξη Pre-Junior
Δωρεάν τα βιβλία και η σχολική ύλη τάξεων A’ Junior & B’ Junior
Εκπτώσεις στα αδέλφια
Δωρεάν extra μαθήματα για πτυχία
Δωρεάν ώρες για ενισχυτική διδασκαλία
Δίδακτρα Προσιτά