Χαμηλά δίδακτρα

Κρατάμε χαμηλά τα δίδακτρα για να έχουν πρόσβαση όλοι στη μάθηση